-آشنايي با رابط گرافيکی کاربر و بانک اطلاعات تجهيزات

در اين ويدئو نحوه ايجاد يک دياگرام تک خطی (OLD) و نحوه ايجاد تجهيزات جديد در بانک اطلاعات به نحوی که در دياگرام تک خطی مورد استفاده باشد آموزش داده شده است.

دانلود 

- پخش بار

در اين ويدئو نحوه اجرای پخش بار در يک دياگرام تک خطی و تهيه گزارشات محتلف در خصوص آن آموزش داده شده است.

دانلود 

- پخش بار در يک شبکه با ايجاد زونهای مختلف

گاهی اوقات يک شبکه به قسمتهای مختلف تقسيم می شود تا مشخصات اجزای دارای اضافه بار، خطوط دارای اقت ولتاژ و تلفات آنها با هم بصورت آماری مقايسه شود؛ درست مثل مقايسه ای که بين مناطق مختلف يک شرکت توزيع برق رايج است. در اين ويدئو نحوه زون بندی يک شبکه، پخش بار بر اساس زون بندی و تهيه گزارشات مقايسه ای نمايش داده شده است.

دانلود 

- اتصال کوتاه بر اساس استاندارد IEC

در اين ويدئو نحوه مطالعه اتصال کوتاه يا مطالعه خطا روی يک شينه مشخص، بر اساس استاندارد IEC نمايش داده شده است.

دانلود 

- مطالعات هماهنگی تجهيزات حفاظتی

در اين ويدئو نحوه هماهنگ سازی تجهيزات حفاظتی بصورت زوجهای اصلی – پشتيبان به روش گرافيکی (منحنی جريان-زمان) نماي داده شده است.

دانلود 

- مطالعات کيفيت برق (هارمونيک)

در اين ويدئو نحوه انجام مطالعات هارمونيکی، شامل مقايسه وضعيت آلودگی هارمونيکی با استاندارد، مطالعات اسکن امپدانس و مطالعات رزونانس نمايش داده شده است. همچنين نحوه فيلتر گذاری (فيلتر استاتيک تيون شده برای فرکانس مرتبه پنچ) نمايش داده شده است.

دانلود